Normativa

REGLAMENT/REGLAMENTO CICLOMARATÓ CATALANA INTERNACIONAL BARCELONA–PERPINYÀ–BARCELONA “BPB2016”

(En castellano más abajo)

REGLAMENT (Català)


ARTICLE 1: La Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme (FCC) organitza, els dies 28 i 29 de maig de 2016, la VI Ciclomarató Catalana Internacional Barcelona–Perpinyà–Barcelona "BPB2016". La Ciclomarató és homologada per l'Audax Club Parisien com un Brevet des Randonneurs Mondiaux de 600 km. La Ciclomarató recorrerà diferents comarques de Catalunya i del Rosselló seguint el full de ruta adjunt i amb un quilometratge aproximat de 610 km. Tota la informació complementària i actualitzada es pot seguir als webs www.bpb600.cat, www.cicloturismecat.wordpress.com i www.facebook.com/cicloturismecat.

ARTICLE 2: La Ciclomarató està oberta a la participació de tot ciclista amb vehicle mogut exclusivament per la força muscular i amb llicència en vigor lliurada per qualsevol Federació afiliada a la UCI o bé per la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) o la federació esportiva UFOLEP. L'edat del participant ha de ser com a mínim de 18 anys el dia de la sortida. S'exigeix, com aval esportiu, que el participant hagi completat amb èxit dins l'any 2016 un brevet, que pot ser de 300 o 400 km.

ARTICLE 3: La inscripció s’haurà de fer mitjançant el web www.bicinscripcions.cat seguint les instruccions i liquidant un dret d'inscripció establert en 105 euros. El termini per efectuar la inscripció finalitzarà el dijous 5 de maig de 2016 a les 23:59 hores. L’organització limita la participació als 300 primers ciclistes inscrits. Amb l'import pagat, el participant té dret a una medalla commemorativa BPB2016, un mallot exclusiu de la Ciclomarató, dorsal, als avituallaments complets existents a la sortida, a tots els punts de control i a l'arribada, a la utilització dels tres punts de descans previstos amb matalassos i mantes i al transport de bossa/sac de dormir/motxilla personal al punt de control que triï el participant. Les inscripcions es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de retorn de la inscripció en cas de no poder participar a la Ciclomarató. En cas de no poder participar, es lliurarà el regal commemoratiu al lloc i dates indicades per l'organitzador. En cas d’ajornament, les inscripcions seran vàlides si la Ciclomarató es celebra dintre del mateix any i no es guardaran per una següent temporada.

ARTICLE 4: En participar a la Ciclomarató, es considera que cada ciclista està efectuant una excursió personal i, en conseqüència, està obligat a respectar la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació i totes les senyalitzacions oficials. Cap dels organismes que es citen tot seguit, Federació Catalana de Ciclisme i Audax Club Parisien, podran ser considerats com a responsables dels accidents que podrien sobrevenir en el transcurs d'aquest Ciclomarató. En cas de que algun participant sigui vist per un membre de l'organització no respectant alguna de les normes serà automàticament desqualificat de la Ciclomarató.

ARTICLE 5: El control de llicències i documentació d'inscripció, el lliurament del carnet de ruta i la revisió de tota la part elèctrica de la bicicleta s'efectuarà al Velòdrom d'Horta Miquel Poblet de Barcelona, el divendres dia 27 de maig des de les 18:00 fins les 21:00 hores i el dissabte dia 28 de maig a partir de les 5:00 fins les 5:45 hores.

ARTICLE 6: Les bicicletes han d'estar proveïdes de llums homologats al davant i al darrere, fixats sòlidament i en constant estat de marxa. Cal, per tant, preveure bombetes i piles de recanvi. Es recomana un doble enllumenat. El llum posterior del tipus intermitent està prohibit. No s'autoritzarà la sortida als participants que no tinguin el seu sistema d'enllumenat en estat correcte de funcionament. Cada ciclista ha d'encendre els llums en fer-se de nit i quan la visibilitat no sigui suficient (pluja, boira, túnels...). Durant la nit és obligatori portar una armilla o casulla reflectant i es recomana l'ús de vestits clars i braçalets reflectors. Al llarg de tot el recorregut també és obligatori l'ús de casc rígid homologat.

ARTICLE 7: El ciclista ha de proveir-se de tot el que necessiti per fer la Ciclomarató. En tots el controls del recorregut disposarà d'avituallament líquid i sòlid gratuït. No s'autoritzarà la utilització de cap servei organitzat de preparadors o entrenadors amb vehicle seguidor sobre l'itinerari. Aquesta mena d'assistència podrà, no obstant, efectuar-se en els punts de control. Cada ciclista tindrà una actitud i comportament correctes amb el personal de l'organització, amb els voluntaris i amb els habitants de les poblacions travessades pel recorregut. El participant que incompleixi algun dels preceptes del present article serà eliminat sense cap més avís.

ARTICLE 8: Cada participant rebrà a la sortida un carnet de ruta facilitat per l'Audax Club Parisien i un itinerari sobre els qual figuraran tots els punts de control. Els participants lliuraran al personal controlador l'esmentat carnet de ruta que serà convenientment segellat i completat amb l’horari de pas. L'organització podrà establir un o diversos controls secrets que vetllaran per l’escrupolós seguiment de l'itinerari previst.

ARTICLE 9: Si al carnet de ruta hi manca el segell corresponent a qualsevol control, el brevet no serà homologat. La pèrdua del carnet de ruta tindrà exactament les mateixes conseqüències. El carnet de ruta és personal i intransferible. En conseqüència, és el mateix participant qui ha de lliurar el document al controlador per segellar-lo.

ARTICLE 10: La Ciclomarató s’iniciarà a les 6:00 hores del dissabte 28 de maig. El temps màxim per efectuar el recorregut és de 40 hores. El pas per cada control es farà entre una hora d'obertura i una de tancament esmentades en el carnet de ruta. Si un ciclista arriba tard a un control tindrà dret a continuar si la manca de puntualitat és deguda a un imprevist independent de la seva voluntat, com una parada per ajudar un accidentat, una carretera tallada... En canvi un problema mecànic, la fatiga, la manca de forma física, les hipoglucèmies o "tortells" etc, no es consideraran raons vàlides per evitar la desqualificació. Els participants han de respectar les franges horàries establertes per a cada control atès que no fer-ho pot comportar la no homologació del brevet.

ARTICLE 11: Al control d'arribada cada participant haurà de signar el seu carnet de ruta i deixar-lo als organitzadors. Li serà retornat després de l'homologació. No es faran duplicats en cas de pèrdua d'aquest document. La prova no és competitiva.

ARTICLE 12: Pel sol fet de participar a la Ciclomarató, els ciclistes accepten la publicació de la seva identitat, imatges de la prova i del temps emprat dins els resultats facilitats pels organitzadors. No s'utilitzaran en cap cas les dades dels participants amb finalitats comercials i l'organització es compromet a no transmetre-les a tercers que puguin emprar-les en aquest sentit.

------------------------------------------------------------------------------

REGLAMENTO (Castellano)


ARTÍCULO 1: La Comisión de Cicloturismo de la Federación Catalana de Ciclismo (FCC) organiza, los días 28 y 29 de mayo de 2016, la VI ciclomaratón Catalana Internacional Barcelona-Perpiñán-Barcelona "BPB2016". La ciclomaratón está homologada por el Audax Club Parisien como un Brevet des Randonneurs Mondiaux de 600 km. La ciclomaratón recorrerá diferentes comarcas de Cataluña y del Rosellón siguiendo la hoja de ruta adjunta y con un kilometraje aproximado de 610 km. Toda la información complementaria y actualizada se puede seguir en las webs www.bpb600.cat, www.cicloturismecat.wordpress.com y www.facebook.com/cicloturismecat.

ARTÍCULO 2: La ciclomaratón está abierta a la participación de todo ciclista con vehículo movido exclusivamente por la fuerza muscular y con licencia en vigor expedida por cualquier Federación afiliada a la UCI o bien por la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) o la federación deportiva UFOLEP. La edad del participante debe ser como mínimo de 18 años el día de la salida. Se exige, como aval deportivo, que el participante haya completado con éxito dentro del año 2016 un brevet, que puede ser de 300 o 400 km.

ARTÍCULO 3: La inscripción se deberá hacer mediante la web www.bicinscripcions.cat siguiendo las instrucciones y liquidando un derecho de inscripción establecido en 105 euros. El plazo para efectuar la inscripción finalizará el jueves 5 de mayo de 2016 a las 23:59 horas. La organización limita la participación a los 300 primeros ciclistas inscritos. Con el importe pagado, el participante tiene derecho a una medalla conmemorativa BPB2016, un maillot exclusivo de la ciclomaratón, dorsal, los avituallamientos completos existentes en la salida, en todos los puntos de control y en la llegada, a la utilización de los tres puntos de descanso previstos con colchones y mantas y al transporte de bolsa/saco de dormir/mochila personal al punto de control que elija el participante. Las inscripciones se consideran como definitivas una vez pagadas. No existe la posibilidad de retorno de la inscripción en caso de no poder participar en la ciclomaratón. En caso de no poder participar, se entregará el regalo conmemorativo en el lugar y fechas indicados por el organizador. En caso de aplazamiento, las inscripciones serán válidas si la ciclomaratón se celebra dentro del mismo año y no se guardarán para una siguiente temporada.

ARTÍCULO 4: Al participar en la ciclomaratón, se considera que cada ciclista está efectuando una excursión personal y, en consecuencia, está obligado a respetar la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación y todas las señalizaciones oficiales. Ninguno de los organismos que se citan a continuación, Federación Catalana de Ciclismo y Audax Club Parisien, podrán ser considerados como responsables de los accidentes que podrían sobrevenir en el transcurso de este ciclomaratón. En caso de que algún participante sea visto por un miembro de la organización no respetando alguna de las normas será automáticamente descalificado de la ciclomaratón.

ARTÍCULO 5: El control de licencias y documentación de inscripción, la entrega del carnet de ruta y la revisión de toda la parte eléctrica de la bicicleta se efectuará en el Velódromo de Horta Miquel Poblet de Barcelona, el viernes día 27 de mayo desde de las 18:00 hasta las 21:00 horas y el sábado día 28 de mayo a partir de las 05:00 hasta las 05:45 horas.

ARTÍCULO 6: Las bicicletas deben estar provistas de luces homologadas delante y detrás, fijadas sólidamente y en constante estado de marcha. Es necesario, por tanto, prever bombillas y pilas de repuesto. Se recomienda un doble alumbrado. La luz trasera del tipo intermitente está prohibida. No se autorizará la salida a los participantes que no tengan su sistema de alumbrado en correcto estado de funcionamiento. Cada ciclista tiene que encender las luces al hacerse de noche y cuando la visibilidad no sea suficiente (lluvia, niebla, túneles ...). Durante la noche es obligatorio llevar un chaleco o casulla reflectante y se recomienda el uso de trajes claros y brazaletes reflectantes. A lo largo de todo el recorrido también es obligatorio el uso de casco rígido homologado.

ARTÍCULO 7: El ciclista debe proveerse de todo lo que necesite para hacer la ciclomaratón. En todos los controles del recorrido dispondrá de avituallamiento líquido y sólido gratuito. No se autorizará la utilización de ningún servicio organizado de preparadores o entrenadores con vehículo seguidor sobre el itinerario. Este tipo de asistencia podrá, no obstante, efectuarse en los puntos de control. Cada ciclista tendrá una actitud y comportamiento correctos con el personal de la organización, con los voluntarios y con los habitantes de las poblaciones atravesadas por el recorrido. El participante que incumpla alguno de los preceptos del presente artículo será eliminado sin más aviso.

ARTÍCULO 8: Cada participante recibirá a la salida un carnet de ruta facilitado por el Audax Club Parisien y un itinerario sobre los que figurarán todos los puntos de control. Los participantes entregarán al personal controlador dicho carnet de ruta que será convenientemente sellado y cumplimentado con el horario de paso. La organización podrá establecer uno o varios controles secretos que velarán por el escrupuloso seguimiento del itinerario previsto.

ARTÍCULO 9: Si el carnet de ruta falta el sello correspondiente a cualquier control, el brevet no será homologado. La pérdida del carnet de ruta tendrá exactamente las mismas consecuencias. El carnet de ruta es personal e intransferible. En consecuencia, es el mismo participante quien debe entregar el documento al controlador para sellarlo.

ARTÍCULO 10: La ciclomaratón se iniciará a las 6:00 horas del sábado 28 de mayo. El tiempo máximo para efectuar el recorrido es de 40 horas. El paso por cada control se hará entre una hora de apertura y una de cierre mencionadas en el carnet de ruta. Si un ciclista llega tarde a un control tendrá derecho a continuar si la falta de puntualidad es debida a un imprevisto independiente de su voluntad, como una parada para ayudar a un accidentado, una carretera cortada ... En cambio un problema mecánico, la fatiga , la falta de forma física, las hipoglucemias o "pájaras" etc, no se considerarán razones válidas para evitar la descalificación. Los participantes deben respetar las franjas horarias establecidas para cada control dado que no hacerlo puede comportar la no homologación del brevet.

ARTÍCULO 11: En el control de llegada cada participante deberá firmar su carné de ruta y entregarlo a los organizadores. Le será devuelto después de la homologación. No se harán duplicados en caso de pérdida de este documento. La prueba no es competitiva.

ARTÍCULO 12: Por el solo hecho de participar en la ciclomaratón, los ciclistas aceptan la publicación de su identidad, imágenes de la prueba y del tiempo empleado en los resultados facilitados por los organizadores. No se utilizarán en ningún caso los datos de los participantes con fines comerciales y la organización se compromete a no transmitirlos a terceros que puedan emplearlas en este sentido.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada